Regulamin sklepu

§ 1. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW

1. Sklep internetowy działający pod adresem atest-tychy.pl prowadzony jest przez PPHU ATEST z siedzibą przy ul Nad Jeziorem 87 , 43-100 Tychy, NIP : 551-001-09-39
2. Sklep prowadzi, za pośrednictwem sieci Internet, sprzedaż akcesoriów meblowych oraz materiałów tapicerskich, zwanymi dalej Towarami.
3. W przypadku osób fizycznych stroną dokonującą zakupów w Sklepie może być tylko osoba pełnoletnia.
4. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. PPHU ATEST zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w jego ofercie, przy czym zmiana taka nie dotyczy towarów objętych już przyjętymi zamówieniami danego Klienta.
5. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
6. PPHU ATEST zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w ust.4, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedażowych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
7. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).
8. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy Kupującym a PPHU ATEST. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie kupującemu faktury VAT lub specyfikacji zamówienia.

§ 2. REKLAMACJE, ZWROTY I WYMIANY TOWARU

1. Reklamacje należy składać poprzez drogę mailową na adres atesthurt@op.pl
2. Kupujący może odstąpić od zawartej umowy kupna w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania towaru zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. (Dz. U. Z 2000 r. Nr 2 poz. 271), poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. W takim przypadku koszt wysyłki zwracanego towaru ponosi Kupujący.
3. Zwracany towar powinien być wysłany na adres: PPHU ATEST RYSZARD ŻUREK 43-100 TYCHY UL FABRYCZNA 5.
4. Koszt przesyłki wymienionego z winy Kupującego towaru  w obie strony (np. źle dobrany kolor) pokrywa Kupujący.
5. W przypadku zwrotu towaru prosimy Kupującego o podanie numeru konta bankowego w celu ograniczenia kosztów związanych z przesłaniem pieniędzy.
6. Istnieje bezwzględny zakaz dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

§ 3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I PŁATNOŚCI

1. Zamówienia można składać poprzez:

– „koszyk” znajdujący się na stronie sklepu
– e-mail – wysyłając zamówienie na adres atesthurt@op.pl

2. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia drogą internetową lub telefonicznie w ciągu 48 godzin od jego otrzymania, jednocześnie zastrzegając sobie prawo odstąpienia umowy, w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez kupującego.
3. Przyjęcie przez sklep zamówienia do realizacji rozpoczyna się po potwierdzeniu danych kupującego oraz:

– w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – po otrzymaniu informacji o złożeniu zamówienia
– w przypadku zamówień płatnych przelewem – po otrzymaniu wpłaty na rachunek bankowy.

4. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

– gotówka przy odbiorze
– przelew bankowy z dowolnego banku

5. Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, iż zamówiony artykuł jest obecnie niedostępny, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany e-mailem lub telefonicznie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Kupujący podejmuje decyzję o jego realizacji (wydłużenie czasu oczekiwania lub anulowanie zamówienia).
6. Moment telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez PPHU ATEST  jest ostatnią okazją do skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia przez kupującego.
7. Jeśli na paragonie fiskalnym lub fakturze VAT znajdują się błędne dane, to zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów Kupujący powinien wystawić notę korygującą. Całkowita zmiana danych nabywcy nie jest możliwa.
8. W przypadku zamówień powyżej 3 000 PLN płatnych gotówką przy odbiorze Sklep ma prawo uzależnić przyjęcie zamówienia do realizacji od wpłaty zaliczki przez Kupującego.

§ 4. ZWROTY

1. Klient nie może anulować zamówienia, po wysłaniu przez PPHU ATEST zamówionego Towaru.
2. Zwrot Towarów wynikający ze skorzystania z prawa odstąpienia następuje staraniem i na koszt Klienta.
3. PPHU ATEST nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
4. Zwroty będą rozpatrywane na podstawie przesłanego, wraz z Towarem, paragonem lub fakturą oraz poprawnie wypełnionym formularzu zwrotu.
5. W pisemnym, podpisanym przez zwracającego, oświadczeniu należy podać:

– nazwisko i imię Klienta;
– dokładny adres (ulica, numer domu, kod, miejscowość);
– numer zamówienia;
– nazwę, numery, ilość, Towarów, które są zwracane;
– powód zwrotu danego Towaru;
– jeśli Klient chce, by pieniądze zostały przelane na jego konto, to również nr konta i dane właściciela konta.

6. Zwracany Towar musi być przesłany w oryginalnym i kompletnym opakowaniu oraz nie może nosić śladów użytkowania (w tym montażu itp.).
7. PPHU ATEST gwarantuje Klientowi zwrot ceny za Towar. Zwrot ceny nastąpi w ciągu 10 dni roboczych przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu Klienta.

§ 5. REKLAMACJE

1. Towar przed wysłaniem do Klienta podlega dokładnemu sprawdzeniu pod względem jakościowym. Jednak w przypadku, gdy po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fizyczne, ma prawo do złożenia w Sklepie reklamacji.
2. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie przesłanego wraz z Towarami, wypełnionego we właściwy sposób formularza reklamacji. Bez załączonego, właściwie wypełnionego formularza reklamacje nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, wadliwy Towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania asortymentu), PPHU ATEST zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne dostępne Towary do wyboru.
5. Zwracany w ramach reklamacji Towar należy odesłać na adres PPHU ATEST .
6. Nie będą przyjmowane paczki wysłane do PPHU ATEST na jej koszt oraz za pobraniem.
7. Towary należy odsyłać w formie listu poleconego lub paczki ekonomicznej.
8. Wszelkie wątpliwości związane z reklamacjami można wyjaśniać pod adresem atesthurt@op.pl lub pod numerem telefonu (+48) 32 780 18 66

§ 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz.UE L    119 z 04.05.2016)PPHU ATEST  RYSZARD  ŻUREK, niniejszym informuję, że: 

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PPHU ATEST RYSZARD ŻUREK,

z siedzibą w Tychach 43-100, ul.Nad Jeziorem 87.

2.  Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych – jeżeli jest Pani/Pan Kontrahentem, Klientem firmy PPHU ATEST RYSZARD ŻUREK (osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej bądź osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

a)   zawarcia i realizacji umów sprzedaży – przez czas trwania i rozliczeń po jej zakończeniu (art.6 ust.1 lit.b) RODO);

b)   przesyłania ofert dotyczących oferowanych przez Administratora produktów – aż do momentu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania tych danych w tym celu (tj. prawnie uzasadniony interes Administratora – art.6 ust.1 lit.f) RODO);

c)   ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres umożliwiający to przepisami prawa

(tj. prawnie uzasadniony interes administratora – art.6 ust.1 lit.f) RODO);

d)   archiwalnym – dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów związanych z realizacją zawartej umowy (tj. prawnie uzasadniony interes Administratora – art.6 ust.1 lit.f) RODO);

e)   wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust.1 lit.c) RODO).

3.  Pani/Pana dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego powyżej, wydłużony o okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa (terminy przedawnienia roszczeń oraz terminy przechowywania dokumentacji wynikające z przepisów prawnych).

4.  Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może łączyć się z brakiem możliwości realizacji umowy sprzedaży.

5.  Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom, tj. podmiotom i organom prawnym, urzędowym, którym Administrator jest zobowiązany udostępnić dane osobowe (na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa), także podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w zakresie realizacji umowy, obsługi klienta oraz inni podwykonawcy zewnętrzni, z których korzysta Administrator.

6.  Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

7.  Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:

a)   żądania dostępu do Danych osobowych w dowolnym momencie,

b)   niezwłocznego sprostowania Danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także ich uzupełnienia,

c)   niezwłocznego usunięcia Danych osobowych,

d)   prawo do cofnięcia (w dowolnym momencie) wcześniej udzielonej zgody. Cofnięcie zgody pozostaje jednak bez   wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed jej wycofaniem,

e)   ograniczenia przetwarzania Danych osobowych,

f)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art.6 ust.1 lit.f) RODO, w szczególności wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego,

g)   przenoszenia Danych osobowych,

h)   wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza RODO.

8.  Z powyższych praw może Pani/Pan skorzystać poprzez kontakt pisemny z Administratorem, może wysłać wiadomość e-mail na adres atesthurt@op.pl lub skorzystać z powyższych praw dzwoniąc pod numer: 737869697.  Proszę pamiętać, że przed realizacją wniosku, będziemy musieli potwierdzić Pani/Pana tożsamość, tj. odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sklep zastrzega sobie możliwość błędów w opisie towarów. Różnice w towarach wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
2. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia przez Klienta zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z 2002 roku).
3. Prawem właściwym dla umowy sprzedaży towarów pomiędzy Sklepem, a Klientem jest prawo polskie, w szczególności przepisy Ustawy z dnia 2 marca 2000r o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późn. Zmianami).
4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd rejonowy w Tychach .